|

Мавзӯъҳо

Илми фарҳангшиносӣ яке аз илмҳои ҷомеавй буда, таърихи хело куҳан дорад ва комёбиҳои давраҳои гуногуни ҷомеаро дарбар мегирад.

Чайния

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҷайния таълимоти динию фалсафиест, ки дар асрҳои VI-V пеш аз милод зуҳур карда, бо мурури замон ба яке аз динҳои Ҳиндустони қадим табдил ёфт. Асосгузори он Вардҳамана ба шумор меравад, ки бо лақаби Маҳавира («Қаҳрамони бузург») ва Ҷина («Ғолиб») маъруф буд. Ин таълимот аслан дар қисмати шимолу шарқии Ҳиндустон арзи ҳастӣ намуда, баъдтар дар саросари ин кишвар густариш ёфт.

Просмотров: 1399

Буддоия

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таълимоти Буддо дар асрҳои VI-V пеш аз милод ба вуҷуд омада, асосгузори он писари шоҳзодаи Ҳинд мулаққаб ба Сидҳартҳа, ки падараш ҳокими Банорас буд, ба шумор меравад. Тибқи ривоятҳо гўё вай дар 29-солагӣ аз кохи падар фирор карда, рў ба биёбон меорад ва ба риёзату ибодат машғул мешавад.

Просмотров: 4477

Адабиёти дини

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Доир ба ҷаҳонбинии динӣ ва фалсафии мардуми Ҳинд асарҳои зиёде вуҷуд доранд. Осори қадимтарини адабиёти Ҳинд «Веда» (Веда калимаи санскритӣ буда, маънии донишро далолат мекунад) ном дошта, дар охири ҳазорсолаи II ва ҳазорсолаи I пеш аз эраи мо ба забони қадимаи ҳиндӣ (яъне ведӣ) эҷод шудааст.

Просмотров: 2054

Заҳирии Самарқандӣ

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Муҳаммад ибни Алӣ ибни Ҳасан Заҳирии Самарқандӣ аз дабирон ва адибони асри 12 форс-тоҷик буда, доир ба ҳаёт ва фаъолияти илмию адибии ў маълумоти хеле кам аст. Мувофиқи гуфтаи Муҳаммад Авфии Буҳороӣ дар тазкираи «Лубоб-ул-албоб», Заҳирии Самарқандӣ муддате дар дарбори Қароҳониҳои Самарқанд китобӣ карда, «Соҳиби девон»-и иншон Рукнуддин Масъуд будааст.

Просмотров: 2165

Сахми Ахмади Дониш дар пешрафти фарханги тоҷик

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аксари мутафаккирон ва рўшанфикрони мардуми Осиёи Марказӣ аз намояндагони зиёиёни пешқадами Руссия сабақ мегирифтанд. Дар ташаккули ҷаҳонбинии мутафаккири бузурги он солҳо Аҳмади Дониш (1827-1897) таъсири маданияти пешқадами Руссия ниҳоят бузург аст.

Просмотров: 3606

Тараққиёти касбу санъат ва сохаҳои мухими рўзгор

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Садриддин Айнӣ дар пайравии маорифпарварон китоби дарсии «Таҳзиб-ус-сибён»-ро таълиф карда буд, ки он бештар ба масъалаҳои муҳими иҷтимоии ҷомеа бахшида шудааст.

Просмотров: 1397

Сахми дигар маорифпаварон дар перафти фарханги тоҷик

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Савдо аз банди тақлиду пайравии назми гузаштагон берун рафта, ба муқобили мавзўи диниву тасаввуфии адабиёти замонаш, ба муқобили ҷаҳолат ва таассуботи динӣ дар лирикааш оҳанги некбинона ва хушнудонае дохил намуд.

Просмотров: 1952

ЛУҒАТИ МУХТАСАРИ ИСТИЛОҲОТИ ФАРҲАНГШИНОСӢ

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Авасто - Абасто, Апастак, яке аз куҳантарин осо-ри фарҳангии халқҳои эронинажод, китоби муқаддаси оини зардуштия буда, маъноҳои асос, дастур, сарқо-нун, дониш ва ниёишро дорад. Ривоятҳои он дар ҳазор-солаи П-и то милод ба вуҷуд омад

Просмотров: 7121

ФАРҲАНГИ ФОРСИЗАБОНОН ДАРАСРҲОИ ХУ1-ХУШ

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба ҳама маълум аст, ки тоҷикон халқи ориёиасл буда, аз қадимулайём сокинони аслии Осиёи Марказӣ мебошанд. Ва таърихи онҳо бо таърихи кулли мардуми эронинажод пайванди ногусастанӣ вареиши қавӣ дорад.

Просмотров: 3044

ТАЪСИРИ КИШОВАРЗИ БА РУШДИ ФАРҲАНГ

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

инсон ду мафҳуми бо ҳам марбутанд, ҳаргиз олам худ аз худ пурнур нагашта-аст. Инсон дар тӯли тамаддуни чандинасра ба василаи равандҳои биологию таърихӣ муқимнишин гардида, асоси мутамаддин, тавлиди неъматҳои моддиро ба ву-ч;уд овардааст.

Просмотров: 2923