|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Омор (статистика) шинос шавед!

Сарчашмаҳои назариявии омори байналхалқӣ

Дата добавления: 2017-04-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Илми омор бо худ маҷмўи фанҳои бо якдигар алоқамандро таш кил медиҳад, ки онҳо тарафҳои миқдории равандҳо ва ҳодисаҳои иҷтимоӣ – иқтисодиро меомўзанд. Ин асосан дар хоҷагии халқии давлатҳои гуногун рўй медиҳад.

Просмотров: 1995

Мафҳуми омор дар давраи муосир.

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Яке аз шакли ҳисобдорӣ-ин баҳисобгирии ҳоҷагӣ аст, ки бо баробари пайдоиши давлат ба вуҷуд омада, мутаносибан инкишоф ёфтааст. Зеро, ки барои пеш бурдани фаъолияти давлатдорӣ, доштани маълумотҳо доир ба шумораи аҳолӣ, майдони кишт, саршумори чорво, ҳаҷми андоз ва ғайра лозим буданд.

Просмотров: 3507

Омодасозии мушохидаи омори

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои гузаронидани мушоҳидаи оморӣ пеш аз ҳама зарур аст мақсад ва фарзияҳои асосии он муаяйн карда шуда, бо маълумотҳои ҷамъовардашуда муқоиса карда шаванд. Дар ин давраи татқиқот объект ва воҳидҳои мушоҳида муайян шуда, барномаи мушоҳида таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

Просмотров: 1945

Мохияти мушоидаи омори. Ташкили мушохидаи омории давлати.

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тавре дар боби якум қайд кардем, маҷмўи ҳодисаҳои ҷамъиятӣ сершакл ва гуногунхел мебошанд. Татқиқоти омории маҷмўи ҳодисаҳо, яъне объекти омўзиш зарурияти ҷамъоварии маълумотҳоро доир ба он барои як лаҳзаи муайяни вақт (санаи муайян) ё ин ки натиҷаи инкишофи онро дар давраи муайяни вақт талаб менамояд.

Просмотров: 2138

Омори баҳодии дараҷаи зисти аҳолӣ

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Дар зери маҳфуми таъминнокии аҳолӣ бо неъматҳои моддӣ ва хизматрасониҳо сатҳи истеъмоли онҳо, сатҳи қонеъгардонидани эҳтиёҷотҳои физикӣ, моддӣ ва маънавӣ фаҳмида мешавад. Муайян намудани маҳфуми сатҳи зиндагӣ ба тараққиёт ва қонеъ гардонидани талаботҳои аҳолӣ вобаста мебошад.
Маҳфум ва гурӯҳбандии талаботҳои аҳоли гуногунанд. Ду намуди талаботро фарқ мекунанд:талабот ба неъматҳои моддӣ ва талабот ба хизматрасониҳо.
Ба неъматҳои модди дохил мешавад: либос, маҳсулотҳои хӯрока, пойафзол, молҳои мадани ва маиши, манзилгоҳ. Ба хизматрасониҳо дохил мешаванд: хизматрасониҳои маишӣ, тиббӣ, маориф, маданӣ, санъат, нақлиёт, алоқа ва ғайра.

Просмотров: 1961

Омори аҳолӣ

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб (927007554

Оморӣ  аҳолӣ – ин соҳаи қадими илми омор мебошад. Аҳоли ин маҷмӯи одамон мебошад, ки ҳадди муқаррари масоҳат истиқомат доранд. Омори аҳоли (омори демографӣ) қонуниятҳои тағирёбии миқдори ҷойгиршавии: аҳолӣ, шумора, ҳайат ва ҳаракати он, суръати сабаб ва омилҳои тағирёбии шумора, мухҷироти аҳолӣ, тавлид, фавт ва давомнокии ҳаётро меомӯзад.

Просмотров: 3194

Омори нарх

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Нарх – яке аз категорияҳои асосии иқтисод ба ҳисоб меравад, ки ифодаи пули  арзиши мол мебошад. Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ нархҳои бозоргонӣ мувофиқи талабот ва пешниҳод амал мекунад.

Просмотров: 2420

Омори бойгарии давлат

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Боигарии миллӣ аз ду қисм иборат мебошад: боигарии амволи миллӣ ва боигарии табии ҷудокардашуда. Амволи милли – ин маҷмӯи боигариҳои миллие, ки дар натиҷаи ҷамъовардани маҳсули меҳнати истеҳсолии модди аз насл ба насл ҷамъоварда шуда. Ҳаҷми амволи миллӣ оиди сатҳи рушди иқтисодии мамлакат маълумот медиҳад. Ба амволи миллӣ дохил мешавад: бино, иншоотҳо, олоти меҳнати, таҷҳизотҳо, сохтмон ва ғайраҳо. Қисми дуюми боигарии миллӣ ин захираҳои табии ҷудокардашуда мебошанд, ки ба онҳо дохил мешаванд: олами ҳайвонот, наботот, канданиҳои фоиданок ва ғайраҳо. Боигарии миллӣ мамлакат – ин боигарии моддие, ки ҷамъият дар ягон лаҳзаи муайян доро мебошад.

Просмотров: 2070

Омори саноат

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Дар зери маҳсулоти саноатӣ натиҷаи фаъолияти саноатӣ – истеҳсоли корхонаҳо дар намуди маҳсулот, корҳои иҷрошуда ва хизхматрасониҳои  истеҳсолӣ  фаҳмида мешаванд, яъне нуқтаи ибтидоии истеҳсолоти ҷомсеавӣ буда, ҷунбиш, ҳаракат, инкишоф ва пешрафти онро таъмин менамояд. 

Просмотров: 1786

Графикхои омори

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Графики оморӣ ин тасвири шартии бузургҳои ададӣ ва муносиби онҳо дар намуди шаклхои гуногуни геометрӣ нуқтаҳо, хатҳо, фигураҳои ҳамвор ва ғайра мебошад. Ҳар як график аз симои графики ва элементҳои ёрирасон иборат аст.

Просмотров: 3514